Konkurs na "Leniwe gotowanie"

Konkurs na

 

Trzy osoby, które pod postem konkursowym na naszym facebooku umieszczą komentarz z przygotowaną samodzielnie "leniwą potrawą" (filmik/zdjęcie) otrzymają "Leniwego pieroga" z autografem Agaty Dobrowolskiej!

 

Konkurs trwa do 17.11.2017 do godz. 12:00 :)

   

     Regulamin konkursu ->


 

 

Regulamin konkursu „Leniwe gotowanie”

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Leniwe gotowanie”, zwanego dalej „Konkursem” jest WYDAWNICTWO BONA
Sp. z o.o., posiadający NIP 676-100-70-42 i REGON: 350746719, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na Facebooku prowadzonym przez Organizatora pod adresem URL: https://www.facebook.com/WydawnictwoBona, zwanym dalej „Serwisem”, w dniach od 6 listopada 2017 roku do 17 listopada 2017 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

4. Zamieszczenie komentarza oznacza akceptację postanowień Regulaminu.  

 

 

§ 2. Warunki udziału w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora. 

3. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które posiadają konto w serwisie Facebook.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.   

5. Zamieszczenie zdjęcia oznacza akceptację postanowień Regulaminu.  

 

 

§ 3. Przebieg Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od 6 do 17 listopada 2017 roku do godz. 12:00 w serwisie Facebook w komentarzu pod postem o Konkursie zamieścić w postaci zdjęcia/filmu przygotowaną przez siebie „leniwą“ potrawę wegetariańską.
2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną osobę i jedno zdjęcie/film. 

3. Każda osoba, która bierze udział w konkursie, zobligowana jest do przesłania pod adres  biuro@wydawnictwobona.pl również oświadczeń o treści: 

a. „Oświadczam, iż jestem autorem dzieła jednocześnie zapewniam, że dzieło nie narusza praw autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, i że w przypadku wystąpienia innej osoby z roszczeniami przeciwko Organizatorowi, zobowiązuje się do wstąpienia na jego miejsce w ewentualnych postępowaniach, względnie do zaspokojenia roszczeń zasądzonych z tego tytułu od Organizatorów”

oraz

b. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim Zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu /zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. w Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.”

c. W przypadku, gdy w serwisie Facebook Uczestnik konkursu ma inne imię i nazwisko musi to zaznaczyć w treści
e-maila i podać swoje prawdziwe dane. 

4. Uczestnik musi posiadać prawa do publikacji zdjęcia oraz posiadać zgodę osób znajdujących się na zdjęciu/filmie na publikację ich wizerunków, jeżeli taka zgoda jest wymagana w świetle postanowień przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 

5. Uczestnik udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z przesłanego zdjęcia/filmu na potrzeby Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji,
a w szczególności: 

1) użytkowania i wykorzystania zdjęcia/filmu na potrzeby wszelkiej działalności nieodpłatnej i odpłatnej Organizatora lub Fundatorów ZIS o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym, wystawienniczym, marketingowym i promocyjnym,
z zastrzeżeniem, iż zdjęcie będzie zawierało adnotację: „Fot./film: ……...” (w miejscu kropek imię i nazwisko fotografa/fotografika); 

2) zwielokrotniania zdjęcia/filmu – wytwarzania i zwielokrotniania zdjęcia/filmu każdą dostępną techniką, w tym techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną i cyfrową oraz za pomocą innego nośnika informacji; 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo nośnikami, na których fotografię/fotografikę/film utrwalono – użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy zdjęcia, adaptowanie na potrzeby produkcji plakatów, folderów, ulotek
i innych materiałów poligraficznych; 

4) wykonania zależnych praw autorskich, w tym prawo do wykonywania opracowań i retuszu.  

 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 

2. Wyłonienie zwycięzców polega na wyborze spośród wszystkich nadesłanych zdjęć/grafik trzech najlepszych według jury. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1. 

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 

4. Organizator do dnia 18 listopada 2017 roku zamieści na stronie Serwisu wyniki konkursu.

5. Organizator zawiadomi zwycięzcę o sposobie odebrania nagrody w wiadomości prywatnej na Facebooku. 

 

 

§ 5. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są trzy książki „Leniwy pieróg, czyli wege kuchnia dla dzieci (i nie tylko!)“ z autografem autorki, Agaty Dobrowolskiej.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.  

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.